Šobrīd iespējams pieteikties vairākām profesionālās pilnveides programmām, kā arī sagatavošanas kursiem:

Nosaukums Stundas Norises laiki/sākums
Pedagoģija (grupa nokomplektēta) 72 16.09.2017
Bioloģiskā lauksaimniecība (grupa nokomplektēta) 160 16.09.2017
Bioloģiskā lauksaimniecība 160 14.10.2017
 Dārzu un ainavu arhitektūra (grupa nokomplektēta)  160  30.09.2017
Zirgkopības pamati 160 14.10.2017
Pedagoģija 72 25.11.2017

 

Sākot ar šī gada augustu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Tuvākie kurs

 • Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos. Norises laiks: 13, 14, 20 un 21. oktobris  -Mācību kursā tiek skaidrots videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas, kā arī tehnoloģiskā procesā radušos siltumu otrreizējas, vai atgriezeniskas izmantošanas iespējas. Kursu laikā papildināsiet zināšanas un izpratni par apkārtējai videi draudzīgu iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas ražošanas uzņēmumos, izmantojot videi draudzīgu iepakojamo materiālu. Praktiskajās nodarbības būs iespējams novērtēt un piemeklēt Jūsu ražotajam produktam piemērotāko iepakojamo materiālu.
 • HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei. Norises laiks 4.,5.,6. oktobris - Kursā paredzēts sniegt zināšanas, izpratni un prasmes par HACCP paškontroles sistēmas nepieciešamību pārtikas produktu ražošanā mazajos vidējos uzņēmumos tai skaitā mājražošanas sektorā. To nozīmi drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ieguvē. Kopsummā kursā paredzētas 12 teorētiskās stundas un 12 praktiskās nodarbības, kurās plānots izzināt HACCP pamatprincipus un galvenos etapus, potenciālo apdraudējuma analīzi pārtikas aprites ķēdē, kā arī iepazīstinās ar paškontroles rokasgrāmatas izstrādes pamatprincipiem. Praktiskajās nodarbībās tiks identificēti kritiskie kontroles un kontroles punkti atbilstoši klausītāju izvēlētajai specializācijai. Nepieciešamo tehnoloģiskā procesa kontroles plāna un tehniskās dokumentācijas izstrāde, lai nodrošinātu drošas un nekaitīgas pārtikas apriti.

 • Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde. Specializācija: Dažādiem graudaugu izmantošana jaunu produktu izstrādē - Palielinoties graudaugu lietošanai uzturā, paveras jaunas iespējas to pārstrādei un izmantošanai. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas, veidota izpratne par Graudaugu un pseidograudaugi, uzturvērtību un kvalitātes prasībām un piemērotība graudu pārstrādes produktu ražošanā. Apskatītas  graudaugu pārstrādes produktu un maizes gatavošanas tehnoloģijas.

 • Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos. Norises vieta:  Jelgava. Mācību kursā tiek skaidrots videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas, kā arī tehnoloģiskā procesā radušos siltumu otrreizējas, vai atgriezeniskas izmantošanas iespējas kā arī sniedz zināšanas, izpratni par apkārtējai videi draudzīgu iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas ražošanas uzņēmumos izmantojot videi draudzīgu iepakojamo materiālu.

 • Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde. Specializācija Augļu, ogu vīnu tehnoloģija. Norises laiks: 28.,29. septembris un 2.,3. novembris, 2017. Pieaugot interesei par augļu - ogu vīnu ražošanu, noteikti ir jāiepazīstas ar teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas par augļu-ogu, kā vīna izejvielu raksturojums, kvalitātes rādītāji un to nozīme vīna ražošanā. Apskatīts vīna ražošanas tehnoloģiskais process. Diskutēts par Vīna rauga izvēli, nozīmi un piemērotības noteikšanu. Izvērtēta vīna, sidru sensoro īpašību un defektu un kaites novērtējums. Praktiskajās nodarbībās tiks iegūta pamatiemaņas augļu – ogu gatavošanas tehnoloģiskajā procesā, piemērotākā vīna rauga izvēle, veikta tehnoloģiskā procesa kvalitātes kontrole. Būs iespēja veikt jūsu darinātā vīna kvalitātes un defektu novērtējumu
  Kursā sniedz pamatzināšanas vīna izgatavošanai no vīnogām un augļiem / ogām mazos un vidējos uzņēmumos, tai skaitā mājražošanas sektorā. Kursā paredzētas apgūt vīna ražošanas pamatus un tajā notiekošos procesus, kā arī analizēt vīna kvalitāti, iegūt iemaņas vīna, sidra sensoro īpašību un defektu novērtēšanā..

 • Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji. Norises laiks: 5.,6.,7. septembris, 2017. Norises vieta:  Jelgava. Mācību kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes par nacionālo kvalitātes shēmu (Zaļā, Bordo karotīte), to piemērošanu pārtikas produktu ražošanā mazajos vidējos uzņēmumos tai skaitā mājražošanas sektorā un nozīmi konkurētspējas veicināšanai. Kursos tiks skaidrotas atšķirības starp trīs atšķirīgām kvalitātes shēmām - Aizsargātas cilmes vietas (Latvijas lielie pelēkie zirņi), Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes produkti (Rucavas baltais sviests, Carnikavas nēģi), Garantētu tradicionālo īpatnību shēmas (Sklandrausis, Jāņu siers, Salinātā rudzu rupjmaize). Nāc un piedalies!
 • Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikai un kvalitatīvas pārtikas produktu ieguves nosacījumi. Norises laiks: 11, 15, 16. septembris - Mācību kursā paredzēts apgūt Higiēnas prasības pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Pārtikas produktu ražošanas procesa etapi, kvalitātes nodrošināšanai. Izejvielu un gatavā produkta kvalitātes izvērtējums. Piesārņošanās pārtikas produktu ražošanas laikā. Tehnoloģiskā procesa etapu kontroles pasākumi. Kopsummā kursā paredzētas 12 teorētiskās stundas un 12 praktiskās nodarbības, kurās plānots izstrādāt dalībnieku interesējošā pārtikas produkta ražošanas procesu etapu diagrammas un plānot telpu un iekārtu izvietojumu uzņēmumā, ievērojot plūsmas principu; Noteikt potenciālos apdraudējumus pārtikas produktu ražošanas etapos un noteikt kontroles pasākumus;

 • Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana. Specializācija Augļu, ogu sukādes, marmelādes un želejas. Norises laiks: 21., 22., 23. septembris, 2017. Norises vieta:  Jelgava. Mācību kurss sniedz zināšanas, izpratni un prasmes par augļu, ogu produktu pārstrādē (Līguma par ES darbību I pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti) mazos vidējos uzņēmumos tai skaitā mājražošanas sektorā. Paredzēts apgūt marmelāžu, želeju, sukāžu ražošanas pilnveidošanas un attīstības iespējas , iepazīstoties ar tehnoloģiskā procesā izmantoto izejvielu kvalitātes prasībām un to nozīmi ražošanas procesā, kā arī noskaidrot biežāk sastopamos gatavā produkta defektus un to novēršanas iespējām.

 
Apmācībās var piedalīties- juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Mācību tēmas:

 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (lietpratējiem) 24st.
 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi 32st.
 • Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās 24st.
 • Sabiedrības un dzīvnieku veselība 24 st.
 • Emisiju samazināšanas pasākumi lopkopības saimniecībās 24 st.
 • Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana 32 st.
 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 16st.
 • Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 160st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) 24st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 56st
 • Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma 16st.
 • Fermentācijas atlieku (digestāta) un notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā 16st.
 • Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību st.16
 • Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai 16st.
 • Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu 16st
 • Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumu lauku saimniecībās 24st
 • Inovācijas zaļās ražošanas jomā 32st
 • Papuvju un slāpekli piesaistošu kultūraugu izmantošana augšņu auglības uzlabošanā 24st
 • Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana 32 st.
 • Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 24 st.
 • Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem 24st.
 • Kvalitatīvas augkopības produkcijas ražošana un pašizmaksa 24 st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka plānošana un apsaimniekošanas nosacījumi 24st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana 24st.
 • Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana 24st.
 • Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana 32st.
 • Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 32 st.
 • Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana 32st.
 • Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, to lietošana un izmantošanas ekonomiskā analīze 16 st.
 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 24st.
 • Lauksaimniecības būvju rekonstrukcijas un būvniecības aktuālie jautājumi 32st

Pieteikties var, atsūtot iesniegumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)