Mācību kurss: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (putnkopība)

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību kursa joma: Prasības augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei
 (Līguma par ES darbību 1 pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)

Mācību kurss: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (putnkopība)

PROGRAMMA
21., 22. un 28. aprīlis 2017.

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

Grupa Nr. LLU04MC...

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     21. aprīlis
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Mājputnu veselības uzraudzība (profilakse).  2  0 Inita Zute
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Izplatītākās mājputnu slimības.  2 0 Inita Zute
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par mājputnu labturības prasībām  2 0 Aiga Trūpa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Labturības prasību ievērošana ņemot vērā mājputnu bioloģiskās īpatnības 0 2 Dace Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     22. aprīlis
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Mājputnu konstitūcijas un eksterjera labturības prasību ievērošana 0  2 Dace Bārzdiņa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Mājputnu organisma un ārvides savstarpējo attiecību nozīme putnu turēšanā.  0  2 Dace Bārzdiņa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Dažādu mājputnu sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.  2  0 Aiga Trūpa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Svarīgākie mikroklimata un turēšanas faktori (blīvums, gaisa temperatūra, gaismas režīms u.tml.). Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme mājputnu produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā. 2 0 Aiga Trūpa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     28. aprīlis
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Mājputnu inkubācijas un pārtikas olu kvalitātes prasības. 0  2 Dace Bārzdiņa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Mājputnu gaļas kvalitātes prasības.  0  2 Dace Bārzdiņa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Mājputnu barības devu sastāva analīze  0 2 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Mājputnu barības līdzekļu un ūdens aprites monitorings. 2 0 Aiga Trūpa

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)